βίοι Αγίων της μονής και της ευρύτερης Περιοχής

.                         Ἀπολυτίκιον πάντων τῶν ἐν Αἰτωλία καὶ Ἀκαρνανία διαλαμψάντων Ἁγίων  Ἦχος γ’ (Τὴν Ὡραιότητα)

Τὴν πολυθαύμαστον, ἀνευφημήσωμεν τῶν Αἰτωλῶν πιστοὶ καὶ Ἀκαρνάνων γῆν, τὴν ἑξανθήσασα Χριστοῦ τὰ ἄνθη τὰ μυρίπνοα, Ἰάκωβον, Ἰάκωβον, Διονύσιον, Βάρβαρον, σοφὸν Κοσμᾶν, Ἀνδρέαν τέ, Ἰωάννην, Εὐγένιον, σὺν Λάμπρω, Θεοδώρω καὶ ἄλλω, Βλάσιον, Θεωνᾶν καὶ Δαυὶδ τοὺς ἀρωγοὺς ἠμῶν.

Πάντα δε δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε.

Επιστολές Αποστόλου Παύλου (προς Θεσσαλονικείς Α’ 5:21